การยื่นขออนุญาตผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง

การยื่นขออนุญาตผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง คือการขอให้องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ได้รับอนุญาตในการผลิตและ/หรือนำเข้าเครื่องสำอางโดยตรงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจต้องมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเครื่องสำอางก่อนที่จะได้รับอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

เป็นหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพของอาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ และเครื่องสำอาง