CFDA Service

บริการรับจดขอเลขทะเบียน อย. เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง อาหาร อาหารเสริม

การยื่นขออนุญาตผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตผลิต/นำเข้าเครื่องสำอางประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. สมัครเข้าใช้งานระบบยืนยันบุคคล (Open ID)  ใช้เวลา 1 วันทำการ

2. ยื่นขออนุญาตสถานที่ ใช้เวลา 20 วันทำการ

3. ยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง ใช้เวลา 1-3 วันทำการ

 

กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง พ.ศ 2560 (พระราชบัญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558) ดังต่อไปนี้

 

ใบรับจดแจ้งการผลิตเพื่อขาย การนำเข้าเพื่อขาย หรือการรับจ้างผลิต

(ก) ผลิตภัณฑ์เดี่ยว ฉบับละ ๙๐๐ บาท

(ข) ผลิตภัณฑ์ที่รวมบรรจุในบรรจุภัณฑ์เดียวกันไม่สามารถแยกจำหน่ายได้ ฉบับละ ๙๐๐ บาท

(ค) ผลิตภัณฑ์เดี่ยวที่ได้รับการจดแจ้งแล้วนำมารวมบรรจุเป็นชุดเดียวกัน ฉบับละ ๙๐๐ บาท

(๒) ใบแทนใบรับจดแจ้ง ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๓) คำขอจดแจ้ง ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๔) คำขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้ง ครั้งละ ๕๐๐ บาท

(๕) หนังสือรับรองตามมาตรา ๒๐

(ก) หนังสือรับรองการขาย ฉบับละ ๕๐๐ บาท

(ข) หนังสือรับรองการขาย พร้อมแนบสูตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท

(ค) หนังสือรับรองสถานที่ผลิต ฉบับละ ๕๐๐ บาท

(ง) หนังสือรับรองสถานที่นำเข้า ฉบับละ ๕๐๐ บาท

(จ) หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ ฉบับละ ๕๐๐ บาท

(ฉ) หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

(๖) การขอความเห็นตามมาตรา ๒๔ รายการละ ๕,๐๐๐ บาท

การขอความเห็นตามมาตรา ๕๖

(ก)  สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสี่ยง และสื่ออื่น ๆ เรื่องละ ๕,๐๐๐ บาท

(ข) สื่อวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาท

(๘) การต่ออายุใบรับจดแจ้ง ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบรับจดแจ้งประเภทนั้น ๆ

(๙) คำขออื่น ๆ ฉบับละ ๑๐๐ บาท

การยื่นขออนุญาตผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง คือการขอให้องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ได้รับอนุญาตในการผลิตและ/หรือนำเข้าเครื่องสำอางโดยตรงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจต้องมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเครื่องสำอางก่อนที่จะได้รับอนุญาต