CFDA Service

บริการรับจดขอเลขทะเบียน อย. เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง อาหาร อาหารเสริม

การแบ่งประเภทเครื่องมือแพทย์

ที่มา : https://www.fda.moph.go.th/

เครื่องมือแพทย์แบ่งได้เป็น 3 ประเภท

1. เครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับใบอนุญาต

ถุงยางอนามัย ถุงมือสำหรับศัลยกรรม ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี เลนส์สัมผัส ถุงบรรจุโลหิต

2. เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด

เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย ผลิตภัณฑ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ชุดทดสอนสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน เป็นต้น

3. เครื่องมือแพทย์ทั่วไปเครื่องมือแพทย์ที่ไม่เข้าข่าย

ทั้งประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2