CFDA Service

บริการรับจดขอเลขทะเบียน อย. เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง อาหาร อาหารเสริม

ความหมายและการจัดประเภทของอาหาร

ความหมายของอาหาร
อาหาร หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต ได้แก่

วัตถุทุกชนิด
ที่คนกิน ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท หรือยาเสพย์ติดให้โทษ

วัตถุที่มุ่งหมาย
สำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
 
การจัดประเภทอาหาร
อาหารควบคุมเฉพาะ หมายความว่า อาหารที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นอาหาร ที่อยู่ ในความควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐาน มี 5 ประเภท ได้แก่
1.นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
2.วัตถุเจือปนอาหาร
3.อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
4.อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
5.อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
 
อาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐาน
กาแฟ เกลือบริโภค ข้าวเติมวิตามิน ไข่เยี่ยวม้า ครีม ช็อกโกแลต ชาสมุนไพร ซอสบางชนิด น้ำแข็ง น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำมันปาล์ม น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำมันมะพร้าว น้ำปลา น้ำผึ้ง น้ำมันถั่วลิสง น้ำมันเนย น้ำมันและไขมัน น้ำแร่ธรรมชาติ น้ำส้มสายชู เนย เนยแข็ง เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม เนยใสหรือกี ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง แยม เยลลี่และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารกึ่งสำเร็จรูป น้ำเกลือปรุงอาหาร นมโค นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องดื่มเกลือแร่ นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี

อาหารที่ต้องมีฉลาก
ขนมปิ้ง ซอสในกาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  แบ่งข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์วัตถุแต่งกลิ่นรส รุ่นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่ หมากฝรั่งและลูกอม อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที อาหารฉายรังสี  อาหารทั่วไปก็เป็นอาหารดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม

อาหารทั่วไป
อาหารนอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และอาหารที่ต้องมีฉลาก
พืชและผลิตภัณฑ์  สัตว์และผลิตภัณฑ์ สารสกัด/สารสังเคราะห์จากพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
สารอาหาร แป้งและผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์สำหรับทำอาหารชนิดต่าง ๆ ที่ยังไม่พร้อมบริโภค เครื่องปรุงรส น้ำตาล เครื่องเทศ