CFDA Service

บริการรับจดขอเลขทะเบียน อย. เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง อาหาร อาหารเสริม

การขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

การขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

…ต้องเตรียมตัวอย่างไร

สถานที่นำเข้า

–      เป็นอาคารเคหะสถานมั่นคงถาวรตั้งอยู่ในที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นสถานที่นำเข้าอาหาร

มีสถานที่ตั้งอยู่ตามหลักฐานของการจดทะเบียนพาณิชย์กิจตามกฎหมาย และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการ

แสดงป้ายที่คงทนถาวรที่มีข้อความ “สถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร” และป้าย “ชื่อผู้ประกอบการ” ขนาดอ่านได้ชัดเจนประกอบกัน ติดไว้ด้านหน้าอาคารของสถานที่นำเข้าในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย

 

สถานที่เก็บอาหาร

สถานที่ตั้งและลักษณะอาคารสถานที่เก็บอาหาร

1.1 สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานที่เก็บอาหารเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อมสู่อาหารที่จัดเก็บ และสู่อาคารหรือห้องเก็บอาหารได้ รวมทั้งสอดคล้องตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2 ตัวอาคารสถานที่เก็บอาหารมีโครงสร้างมั่นคงถาวร สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่าง เพียงพอ มีการถ่ายเท และระบายอากาศได้ดี แยกจากที่พักอาศัย ไม่เก็บอาหารในอาคารเดียวกับสถานที่ผลิตหรือเก็บวัตถุอันตราย

1.3 สถานที่เก็บอาหารมีลักษณะดังนี้

เป็นอาคารหรือห้องที่เก็บอาหารโดยเฉพาะ

เป็นอาคารหรือห้องที่เก็บอาหารรวมกับสินค้าอื่น โดยระบุชนิดของสินค้าไว้ในแบบแปลนแผนผัง ทั้งนี้ สินค้าที่จัดเก็บร่วมกับอาหารต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนหรือมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ทั้งกับสถานที่เก็บอาหารและอาหารที่จัดเก็บ

เป็นอาคารที่มีที่พักอาศัย แต่ต้องแยกส่วนของที่พักอาศัยออกจากสถานที่เก็บอาหารให้เป็นสัดเป็นส่วนอย่างชัดเจน

 

สถานที่เก็บอาหาร

2. อุปกรณ์ในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหาร

 2.1 มีชั้นเก็บหรือยกพื้น (Pallet) สำหรับจัดเก็บอาหารที่มีความสูงจากพื้นอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้ โดยจัดวางให้มีระยะห่างระหว่างชั้นเก็บหรือยกพื้น และห่างจากผนังห้องพอสมควร เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการจัดการพื้นที่ ตลอดจนการดูแลด้านสุขาภิบาล ยกเว้นอาหารที่มีบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่และต้องใช้เครื่องทุ่นแรงในการเคลื่อนย้ายให้จัดเก็บอาหารบนวัสดุปูพื้นรองรับตามความเหมาะสม

2.2 มีอุปกรณ์ในการเก็บและรักษาคุณภาพอาหารให้คงสภาพตามความจำเป็นและมีจำนวนเพียงพอกับปริมาณอาหารที่ จัดเก็บสำหรับอาหารที่ต้องเก็บรักษาด้วยความเย็นให้ระบุอุณหภูมิในห้องหรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บของอาหารแต่ละประเภท

3. สถานที่เก็บอาหารและการจัดแบ่งพื้นที่ของสถานที่เก็บอาหาร

3.1 มีการแบ่งห้องหรือพื้นที่การจัดเก็บอาหารอย่างเป็นสัดเป็นส่วน ไม่ปะปนกับสินค้าหรือวัตถุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง

3.2 มีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมในการจัดเก็บอาหารแต่ละประเภททีขออนุญาต โดยให้ระบุพื้นที่ของที่เก็บอาหารตามประเภทอาหารที่จัดเก็บ

3.3 ห้องหรือบริเวณเก็บอาหาร ต้องไม่ใช้เป็นทางเดินผ่านไปยังบริเวณอื่น ๆ เช่น บริเวณที่พักอาศัย ห้องน้ำ ห้องส้วม หรือสำนักงาน เป็นต้น

3.4 การลำเลียง เคลื่อนย้ายอาหารไปยังห้องหรือบริเวณเก็บอาหารจะต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหารที่จัดเก็บ