CFDA Service

บริการรับจดขอเลขทะเบียน อย. เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง อาหาร อาหารเสริม

กรณีใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร

กรณีใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต

ผู้ประกอบกิจการที่ไม่ต้องขออนุญาต ได้แก่

 

1. ผู้ผลิตที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ที่ผลิตอาหารดังต่อไปนี้

1.1 น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

1.2 น้ำผึ้ง

1.3 อาหารทั่วไป ดังนี้

– สัตว์และผลิตภัณฑ์ เช่น เนื้อสัตว์สดและแห้ง สัตว์น้ำ ไข่ กะปิ ไส้เทียม เป็นต้น

– พืชและผลิตภัณฑ์ เช่น พืชผักผลไม้สดและแห่ง ถั่วและนัต พืชผักดอง กะทิ เป็นต้น

– สารสกัด/ สารสังเคราะห์ เช่น สารสกัดจากพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบ เป็นต้น

– สารอาหาร เช่น กรดอะมิโน วิตามินและเกลือแรที่ใช้เป็นวัตถุดิบ เป็นต้น

– แเป้งและผลิตภัณฑ์ เช่น แป้งมันสำปะหลัง วุ้นเส้น เป็นต้น

– ผลิตภัณฑ์สำหรับทำอาหารชนิดต่าง ๆ ที่ยังไม่พร้อมบริโภค

– เครื่องปรุงรส เช่น น้ำมันหอมเจียว เป็นต้น

– น้ำตาล เช่น น้ำตาลทราย แบะแซ เป็นต้น

– เครื่องเทศ เชน มัสตาร์ด พริกไทย พริกป่น เป็นต้น

 

2. ผู้ที่ผลิตและจำหน่ายเฉพาะหน้าร้าน เช่น อาหารที่บริการภายในร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น (จำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค)

 

3. ผู้ผลิตอาหารเพื่อการส่งออกเท่านั้น (แต่ยังต้องขออนุญาตสถานที่) ยกเว้นผู้ผลิตอาหารกลุ่มควบคุมเฉพาะที่ยังต้องขออนุญาตกับ อย.

 

4. ผู้จำหน่ายอาหาร

 

5. ผู้ว่าจ้างผลิตอาหาร (เป็นหน้าที่ผู้ผลิตต้องยื่นคำขออนุญาต)

 

6. การโฆษณาที่เป็นการให้ข้อมูล ภาพ เสียง ข้อความสัญลักษณ์ หรือลักษณะอื่นใด

– การให้ข้อมูลทางวิชาการที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และไม่มีความเชื่อมโยงสินค้าชนิดใดๆ ทำให้เข้าใจว่าเป็นการโฆษณาแฝง

– การโฆษณา เฉพาะที่เป็นการให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาหาร ตามที่ อย. ประกาศกำหนดไว้ เช่น อร่อย ชอบ เป็นต้น